Smart Senja

Partnerne

Brødrene Karlsen

Brødrene Karlsen er et sjømatkonsern med hovedkontor på Husøy i Senja. Konsernet er en helintegrert totalleverandør av både oppdretts- og villfisk. På Husøy er selskapet en hjørnesteinsbedrift med stor verdiskapning, og den største forbruker av elektrisk energi i området. Br. Karlsen vil i prosjektet delta som pilotkunde for blant annet konsepter innen prosument og laststyring.

Nergård AS

Nergård er et integrert fiskerikonsern innen fangst, foredling og salg, og på dette området er konsernet nest størst i hele Nord-Norge. Nergård har store produksjonsanlegg i Senjahopen på Senja, og er en hjørnesteinsbedrift i området med stor verdiskapning. Selskapet er også største forbruker av elektrisk energi i området. Nergård AS vil i prosjektet delta som pilotkunde for blant annet konsepter innen prosument og laststyring.

Arva AS

Som initiativtaker og netteier jobber Arva for å sikre nødvendig fremføring av elektrisk kraft og høy forsyningssikkerhet til sine kunder til lavest mulig kostnad. Ved å utnytte mulighetene som finnes i smarte nett forventer selskapet å kunne utnytte kapasiteten i den eksisterende infrastrukturen bedre, og dermed levere kraft pålitelig, med forespurt mengde og kvalitet, til lavest mulig kostnad for sine kunder.

Troms Kraft Produksjon AS

Troms Kraft Produksjon ASsom eier og drifter 11 vannkraftverk og en vindpark, hvorav 3 vannkraftverk ligger på Senja. Selskapet er et heleid datterselskap av Troms Kraft AS og har 26 ansatte. Troms Kraft Produksjon vil i prosjektet bidra med å integrere dagens magasinkraft i det helhetlige konseptet for fleksibilitet. Et viktig aspekt i dette vil være å se hvordan magasinressursene lokalt utnyttes best mulig når den lokale vannkraften kombineres med nye prosumenter og batterilagring.

Ishavskraft

Som strømleverandør til de fleste kundene på Husøy og Senjahopen er Ishavskraft`s rolle å legge til rette for forbruksstyring, produksjon av solenergi og batterilagring. I tett samarbeid med kundene har vi en unik mulighet til å teste ut nye teknologiske løsninger, som skal bidra til å redusere effekttoppene når det er behov i nettet.

Målet er å løse dagens utfordring knyttet til stabil strømforsyning og samtidig legge til rette for den ambisiøse utviklingen øysamfunnet står ovenfor.

Som aggregator skal Ishavskraft identifisere og optimalisere fleksible laster og være tilbyder av effekten i det lokale fleksibilitetsmarked. Et annet sentralt tiltak vil være å optimalisere eksisterende vannkraftproduksjon. Gjennom prosjektets sammensetning av ulike kompetansemiljø og det tette samspillet med lokalsamfunnet og bedriftene, forventes et enormt læringsutbytte.

UiT/ARC

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) er verdens nordligste og Norges tredje største universitet. Med nesten 18 000 studenter og rundt 3 800 ansatte, er det Nord-Norges største forsknings- og utdanningsinstitusjon fordelt på elleve campuser i landsdelen.

UiT bidrar på flere av teknologifeltene og de samfunnsvitenskapelige områdene i prosjektet med forskning og innovasjon. Universitetet har hovedansvaret for kommunikasjon og dialogen med lokalsamfunnet gjennom gjennomføringen av energikafeer og undervisning på skolene i Senjahopen og på Husøy.  UiT har seks forsker og fem doktorgradsstudenter tilknyttet Smart Senja via Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) og forskningsprosjektet RENEW. Prosjektet benyttes i forskningsbasert undervisningen. Dette har så langt har resultert flere prosjektoppgaver og fem mastergradsoppgaver knyttet til Smart Senja. (lenke til artikler og oppgaver)

Rolls-Royce Solutions Berlin

Rolls-Royce Solutions Berlin er en del av Rolls-Royce konsernet og har lang og solid erfaring innen batterier. De har levert til mer enn 60 prosjekter på fem forskjellige kontinenter, med en samlet lagerkapasitet på 47 MWh. Selskapet skal levere batterier til Senjahopen og Husøy.

Enfo

Enfo utvikler avanserte systemløsninger for å identifisere, optimalisere og styre fleksible forbrukslaster i fleksibilitetsmarkedene. Vi er ledene innen vårt felt i Norge og har i dag et utall bedrifter og laster koblet opp til vår plattform. På Senja vil Enfos løsning fungere som et bindeledd mellom markedsplassen, Nodes, og de fysiske lastene ute på Senja. Enfo har eget utstyr for å koble forbrukslaster fra industri og næring, mens forbrukslaster fra de private husholdene vil kobles opp ved hjelp av utstyr fra Sikom.

Nodes AS

NODES AS tilbyr en markedsplass for fysisk handel av fleksibilitet. I dette demonstrasjons-prosjektet vil denne markedsplassen benyttes for at muliggjøre at fleksibilitetstilbydere kan tilgjengeliggjøre sin fleksibilitet i et marked. NODES’ plattform bygger på en småskala pilot innen fleksibilitet, utført i et samarbeid mellom Agder Energi og Microsoft i Grimstad kommune i Aust-Agder. Dette prosjektet vil være en oppskalering av en eksisterende plattform og prosjektdeltakelse kan akselerere utviklingen av fleksibilitetsmarked i Norge.

Volue AS

Volue AS – en ledende leverandør av programvareløsninger til energisektoren. Selskapet leverer blant annet komplette løsninger innen forvaltnings- og driftstøtte samt systemer for optimalisert utnyttelse av fornybar kraftproduksjon. Prosjektet vil gi Volue mulighet til demonstrasjon og verifisering av IT-løsninger for å etablere og drifte et mer fleksibelt energisystem der nettdrift kan inkludere aktiv bruk av lokale kraftressurser. For Volue vil prosjektet gi nytteverdi ved at det løfter fram teknologi der det demonstreres hvordan digitaliserte løsninger bidrar til å realisere fleksible lokale energisystem med lokal kraftproduksjon.

Solbes AS

Solbes leverer rådgivende ingeniørtjenester innen solenergianlegg optimalisert for norske og nordiske forhold, samt prosjektering og levering av solcellesystemer som vi importerer direkte fra våre leverandører i Tyskland. Solbes er med stor sannsynlighet eneste aktør i Norge med ansatte med formell utdanning på solcellesystemer. Tilgang på høy kompetanse sikres og ved at NORUT og Forskningsparken i Narvik er viktige eiere i Solbes. Vi er eneste storskalaleverandør av solcellesystemer i Nord-Norge og har stor interesse for å bidra i solcelleprosjekter i landsdelen.

Solbes har levert de fleste FoU-solcellesystemene (UiT, NTNU Trondheim, NTNU Gjøvik og Klimalab Otta) som er installert i Norge. For Solbes vil prosjektet være en viktig mulighet til å spre kunnskap om mulighetene for bruk av solceller også i nordlige områder, og vi venter at prosjektet vil være en katalysator for vekst i bruken av solceller i Nord-Norge.

nb_NONorwegian
X