Smart Senja

Målsettinger

I løpet av prosjektet vil følgende målsettinger stå sentralt gjennom utførelsen:

• Benytte oss av fleksibiliteten til forbrukere gjennom å aktivt styre laster. Eksempler på dette er kjøleanlegg hos industri, varmtvannsbereder hos husholdninger som reduserer effekttopper. Kundene vil få muligheten til å selge sitt «overskudd» av fleksibilitet i et lokalt marked. energimarked. Det betyr at bedrifter og husholdninger kan få en inntekt på sin fleksibilitet, i tillegg til at de ventelig vil redusere egen energikostnad generelt. I praksis vil det si at de som flytter noe av sitt forbruk bort fra de tidspunktene hvor flest bruker strøm, vil tjene på det. Dette begrenser presset på nettet.

• Installere store energilagre/batterier i distribusjonsnettet som kan lades på når det er ledig kapasitet i nettet, og levere høy effekt lokalt i tunglasttimene når det er behov for dette.

• Etablere ny, fornybar kraft lokalt. I første omgang satser vi på solkraft.

• Etablere lokalt handelsplass for kjøp og salg av fleksible energiressurser og laster.

• Utvikle smarte styringssystemer, som gjør at vi har god prognosering av produksjon og forbruk, samt god balanse av nettet Senja, med sine lokale utfordringer og et innovativt folk, er godt egnet som pilotområdet for å demonstrere innovative løsninger på en nasjonal utfordring. Derfor har også ENOVA gitt finansiell støtte til innovasjonsprosjektet Smart Senja.

Gevinsten

Når prosjektet er gjennomført forventes følgende gevinster:

• En bærekraftig og tilfredsstillende energiforsyning for Senja, med fortsatt lav nettleie, som bidrar til at regionen er attraktiv for videre vekst.

• Bedrifter og husholdninger får reduserte energikostnader, nettleiekostnader (effekt) hvor de kan tjene penger på salg av fleksibilitet.

• Ny teknologi og kunnskap som utvikles lokalt, hvor erfaringinger kan deles og løsninger eksporteres nasjonalt og globalt.

• Energiselskapene vil utnytte kunnskap og erfaring til smartere investeringer, smartere nettdrift og utvikling av nye tjenester for fremtiden energisystem Teknologi- og kunnskapsutvikling fra prosjektet skal komme hele samfunnet til gode.

nb_NONorwegian
X