Smart Senja

Transformation to Renewable Smart rural power systems (RENEW)

I forskningsprosjekt Transformation to Renewable Smart rural power systems (RENEW)forsker vi frem relevante energiløsninger i tett samarbeid med kystsamfunn og nett/kraftselskaper (Arva AS og Ishavskraft). Vi ser på teknologiske løsninger for disse samfunnene som inkluderer hybride energisystemer, nye fornybare energiteknologier (som kombinasjon av sol, vind og vann), energilagring (hovedsakelig batteri) og hvordan energistyring lokalt og i form av maskinlæring kan bidra å unngå overbelastning i nettet når et samfunn elektrifiseres. 

Dette er spesielt relevant for Senja som har en begrenset tilførsel i forhold til behovet for kraft, men kombinasjonen av disse løsningene har også overføringsverdi til den internasjonale forskningsfronten. Prosjektet bidrar med kunnskap for robuste energiomstillinger også andre steder, både langs den langstrakte kysten i Norge og for andre arktiske lokalsamfunn.

Forskningsprosjektet RENEW og ENOVA-prosjektet Smart Senja  

Forskningsprosjektet RENEW har fire stipendiater, og hovedpartnere er de to lokalsamfunnene Husøy og Senjahopen, Troms Kraft Nett (ARVA fra 2021) og Ishavskraft.  Prosjektet er ikke et forskningsprosjekt i tradisjonell forstand, som passivt observerer det som blir undersøkt. Vi studerer energiprosjektet Smart Senja samtidig som vi også forsker frem aktuelle løsninger. Dette gjøres i tett samspill med samarbeidspartnerne og bidrar slik til å binde sammen de ulike delene av prosjektet (som teknologi, maskinlæring, elektrisitetsnett, politikk/policy og samfunn). Prosjektet er unikt i norsk og internasjonal sammenheng fordi det har et gjennomgående tverrfaglig forskningsfokus, og er en drivkraft for innovasjon i nord, sammen med lokalt næringsliv og samfunn. 

Et viktig mål for stipendiatene og forskerne i prosjektet er å både lære av- og tilbakeføre kunnskap til prosjektet og dele dette med våre forskerkollegaer andre steder. Dette gjøres gjennom at både forskning og utvikling gjøres i tett samspill med de ulike prosjektpartnerne. Behov og ideer kartlegges og testes ut i det ENOVA-finansierte innovasjonsprosjektet Smart Senja, hvor RENEW bidrar med forskning. Ved å kombinere samfunnsvitenskapelig metode med teknologiutvikling ønsker RENEW å bidra til at disse samfunnene lykkes med sin energitransisjon.   

De fire stipendiatene er grunnstammen i RENEW. Mellom fem og ti professorer og førsteamanuensiser bidrar ellers i prosjektene RENEW og Smart Senja. I vår forskning har vi vitenskapelig autonomi i forhold til våre samarbeidspartnere, noe som også reflekteres i vår vitenskapelige publisering i prosjektet. Inad i UiT sin organisering er RENEW er et forskningsprosjekt under senteret Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC). ARC sin visjon er å bidra med ekspertise til realiseringen av en fossilfri framtid. RENEW ønsker å bidra til denne visjonen ved å sette et eksempel i form av en liten og forskningsbasert, lokal energirevolusjon. 

I brytningen mellom teknologi og samfunn bidrar forskerne i RENEW til energiomstilling i både teori og praksis. Smart Senja sørger for at denne koblingen, mellom teori og praksis er kort. Det er krevende, men også givende, å jobbe for å opprettholde en slik balanse der forskerne i Smart Senja får rom til å utvikle og teste ut nye ideer sammen med samarbeidspartnere i prosjektet, samtidig som vi frembringer relevant teoretisk forskning. En strategi som i beste fall kan bidra til å flytte forskningsfronten innen flere fagfelt, med nye og robuste metoder.   

Siden prosjektet består av løsninger som implementeres på nye måter i to konkrete kystsamfunn får dette både praktiske, økonomiske og sosiale effekter. Vi jobber derfor hele tiden med å tilføre fleksibilitet og tilpasningsdyktighet i de ulike prosessene og fasene som Smart Senja gjennomgår. ARC/UiT bidro i forprosjektet (2018-2019) som ble ledet av Troms Kraft Nett (nå Arva), og er en av hovedpartnerne i Smart Senja som offisielt ble åpnet i januar 2020. Smart Senja skal avsluttes ved utgangen av 2024, samtidig som forskningen i RENEW (2019-2023) sammenstilles.   

Av flerfaglige tema vi forsker på er fornybar energi (hovedsakelig vind og sol), energilagring og lading, nye styringssystem og løsninger for bedrifter og husholdninger. Vi jobber også tett med skolene i Senjahopen og Husøy som del av vår tverrfaglige forskningsformidling. 

Bidragsytere for prosjektet 

De fire stipendiatene i RENEW er:  

Odin Foldvik Eikeland – Hovedfokuset i doktorgradsprosjekt tilknyttet RENEW er energianalyse og fornybar energi.  Odin jobber mye med hvordan en kan anvende avanserte statistiske metoder (maskinlæring) for å forstå årsakssammenhenger bak spenningsfall og utfordringer i strømnettet, noe som ofte fører til produksjonsstopp hos lokal industri på Nord-Senja. Link til hjemmeside ved UiT: 

Karoline Ingebrigtsen – I doktorgradsprosjektet som er tilknyttet RENEW forsker hun på bruk av batterier til energilagring i arktiske strøk, og spesielt implementeringen av batterilagringssystemer på Nord-Senja og hvordan de kan avhjelpe spenningsproblemer og andre utfordringer i strømnettet. 

Nasrin Kianpoor – I dotorgradsprosjektet tilknyttet RENEW utvikle hun teknologi for å identifisere og forutsi forskjellige belastninger på forbrukersiden. Neste trinn er å utvikle et digitalt kontrollsystem for å administrere de forskjellige komponentene som brukes i kraftnettverket. Dette systemet kan forbedre strøm- og spenningskvaliteten til distribusjonsnettverket gjennom DR-programmet.  

Inger Helene Svartdal – I doktorgradsprosjektet tilknyttet RENEW undersøker hun implementeringsprosessen for fornybare energisystemer i lokalsamfunn fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Fokuset ligger på de sosiale implikasjonene av energiomstilling, samskapningen av energi og samfunn, lokalt eierskap og sosial aksept for nye teknologiske løsninger.   

Ledelse og team 

Berit Kristoffersen er prosjektleder i RENEW og leder også den samlende innsatsen fra UiT til Smart Senja. Hun leder også arbeidspakke 5 i Smart Senja. Berit er førsteamanuensis i statsvitenskap og har spesialisering innen politisk geografi og forsker i prosjektet på hva som skal til for å få til energiomstilling på ulike nivå. Som leder for et tverfaglig prosjekt er hun spesielt interessert i koblingen mellom samfunn og teknologi, politikkutforming og ulike metoder for medvirkning og samskaping:  

Johannes Fjell Hojem er Kommunikasjonsådgiver i Smart Senja (UiT) og har lang fartstid fra norsk energibransje, blant annet som leder for internasjonale prosjekter for ZERO og daglig leder for Norsk Bioenergiforening. Med bred kompetanse og kunnskap jobber han for UiT og Smart Senja med kunnskapsspredning og informasjondeling, og leder det faglige arbeidet med fornybar energi og lading i Smart Senja (leder arbeidspakke 6 i Smart Senja).   

Yngve Birkelund – professor og leder forskningen i RENEW på vindkraft som fornybar energiteknologi. Bidrar i arbeidspakke 6 i Smart Senja.   

Tobias Boström – professor med kompetanse og ansvar for forskningen i RENEW på og om solenergi, hybride energisystemer og elektrisk transport  

Matteo Chiesa – professor og leder i ARC som har ansvaret for forskningen på energilagring, materialer i fornybar energiproduksjon og maskinlæring i RENEW. Er hovedbidragsyter fra UiT i arbeidspakke 3 i Smart Senja.   

Clara Good – førsteamanuensis som bidrar til forskning på elektrisk transport og ladeløsninger i RENEW og Smart Senja.  

Hans-Kristian Hernes – professor og leder arbeidet med lokalsamfunn i RENEW. Bidrar til arbeidspakke 5 i Smart Senja.   

Bjarte Hoff – ansvar for forskningen i RENEW på nett, «smarte hjem» løsninger og ladeløsninger og er hovedbidragsyter fra UiT i arbeidspakke 2 i Smart Senja.   

Eirik Mikal Samuelsen – førsteamanuensis som jobber med prognoser og prediksjon av vind og vindkraft i RENEW, samt med bidrag til arbeidspakke 5 og 6 i Smart Senja. Kompetanseområder: Numerisk værvarsling, meteorologi, vind i komplekst terreng.  

Ronald Hardersen – Lokal samfunnskontakt i Smart Senja (UiT), har tidligere jobbet for Troms Kraft og har solid praktisk erfaring med de spørsmålene som i stor grad blir tilnærmet teoretisk i prosjektet. 

1833186 – CRISTIN prosjektID 

nb_NONorwegian
X